Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) hebben betrekking op de toegang tot en uw gebruik van de website www.huntersyndrome.info (“Website), die eigendom is van Shire Netherlands BV, dat deel uitmaakt van de Takeda groep (“Takeda”). Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de Website te gebruiken.

Gebruik van de Website

De inhoud die op deze Website wordt geplaatst, dient enkel algemene doeleinden. Door de Website te gebruiken gaat u zonder voorbehoud en beperkingen akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, mag u de Website niet gebruiken.

Takeda behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en om het even welke reden, de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Indien u de Website en alle bijhorende diensten blijft gebruiken, aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, alle wijzigingen die in deze Gebruikersvoorwaarden aangebracht zijn.

Aansprakelijkheid

Takeda zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie juist is op het moment dat die op de Website wordt geplaatst. Het is evenwel zo dat de informatie die op de Website wordt geplaatst, op een “as is”-basis wordt verstrekt. Takeda kan niet garanderen dat de informatie juist is. Uw toegang tot het gebruik van de Website en tot de informatie die de Website bevat, gebeurt op uw eigen risico. U bent verantwoordelijk voor a) de verificatie van de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud die via de Website ter beschikking wordt gesteld, en b) het nemen van alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat de inhoud die u via de Website verkrijgt, vrij is van virussen.

Takeda wijst elke garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, van de hand, met inbegrip van garantie van eigendom, van niet-schending van de rechten van derden, van verkoopbaarheid en van geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zullen Takeda, haar verbonden vennootschappen en filialen, en haar respectievelijke functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieverstrekkers, en licentiehouders en hun respectievelijke erfgenamen en rechtverkrijgenden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, compensatoire schade, gevolgschade of andere schade dan wel schadevergoedingen, zelfs als het/die op de hoogte werd(en) gebracht van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten die in de Website vervat zitten, behoren toe aan Takeda. Alle overige intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Takeda machtigt u om materiaal dat op de Website is gepubliceerd, te kopiëren, maar slechts voor niet-commerciële doeleinden; op voorwaarde dat elke kopie van dat materiaal de kennisgevingen over auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten bevat.

Links naar websites van derden

De Website kan geregeld hypertekstlinks bevatten naar websites van derden. Takeda kan niet aansprakelijk worden gesteld en wijst elke aansprakelijkheid van de hand wat betreft om het even welke informatie of opinie op dergelijke websites. Daar Takeda geen controle heeft over dergelijke websites en de inhoud daarvan zonder kennisgeving kan worden gewijzigd, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de Website om ervoor te zorgen dat elke informatie waartoe hij of zij toegang krijgt, en de software die van die website wordt gedownload, vrij is van virussen of elk ander element dat schade kan berokkenen. Takeda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft verlies, schade, kosten of het inroepen van aansprakelijkheid ingevolge dergelijk gedownload materiaal.

Informatie vormt geen substituut voor professioneel medisch advies

De informatie op de Website is slechts bedoeld om informatie te verschaffen over gezondheidsonderwerpen. Die informatie mag niet als volledig worden beschouwd en mag niet worden gebruikt ter vervanging van een bezoek aan, een bezoek aan huis van, de raadpleging van dan wel het advies van een arts of een andere professionele medische zorgverlener. Takeda raadt u geenszins aan om gezondheidsproblemen eigenhandig op te lossen. Vragen in verband met gezondheidszorgen dienen onmiddellijk met een arts of een andere professionele medische zorgverlener te worden besproken. De informatie op deze website vormt geen substituut voor medisch advies of mag er niet toe leiden dat u vertraging oploopt bij het inwinnen van dergelijk advies.

Persoonsgegevens

Wanneer u van bepaalde diensten of informatie op de Website wilt gebruik maken, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen. Alle persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld moeten juist, actueel en volledig zijn. U erkent en aanvaardt dat al uw persoonlijke gegevens door Takeda mogen worden verzameld, bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring.

Scheidbaarheid

Als een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in om het even welk opzicht onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, mag dit geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de overige bepalingen. In een dergelijk geval zullen de partijen de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van de originele bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht, zonder rekening te houden met de beginselen van tegenstrijdige wettelijke bepalingen. Elk geschil dat uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden voortvloeit, zal exclusief in een bevoegde rechtbank in Amsterdam worden beslecht.